English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar

nemško: Hausgemeinschaft

Gospodinjska skupina je sodobni koncept skupnega bivanja nesorodniških ljudi, ki se je v uveljavil v sedemdesetih letih kot boljša alternativa zavodom za mlade s socialno, telesno ali duševno motnjo v razvoju; zanje se pretežno uporablja ime stanovanjska skupina. Po letu 1990 se koncept gospodinjskih skupin uveljavlja tudi za polno oskrbo onemoglih starih ljudi z nastanitvijo, in sicer skupaj s konceptom četrte generacije pri gradnji domov za stare ter z načelom normalizacije v institucionalni oskrbi starih ljudi.

Slovenski slovar knjižnega jezika (SSKJ) navaja dva pomena za besedo hospic: 1. nekdaj hiša, v kateri dobijo prenočišče in oskrbo popotniki in romarji: prenočiti v hospicu , 2. zastar. zavetišče, dom: živeti v hospicu.

angleško: Information and Communication Technologies (ICT), nemško: Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), francosko: Technologies de l'information et des communications (TIC), italijansko: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), špansko: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) je krovni termin, pod katerega spadajo vse komunikacijske naprave ali aplikacije, ki vključujejo radio, televizijo, mobilni telefon, računalnik, mrežno programsko opremo (angl. software) in strojno opremo (angl. hardware), satelitske sisteme itd., kot tudi različne storitve in aplikacije, povezane z njimi, kot so videokonference in učenje na daljavo.

angleško: instrumental activities of daily living (IADL)

Instrumentalna vsakodnevna opravila zajemajo precej kompleksne dejavnosti, potrebne za vsakodnevno življenje v specifičnem kulturnem okolju. Mednje prištevamo: vožnjo avtomobila, uporabo telefona, plačevanje računov, pripravo hrane, pranje perila, čiščenje, uporabo transportnih sredstev, jemanje zdravil, nakupovanje, upravljanje z denarjem ipd.

Pri gerontološko medgeneracijski opredelitvi strokovnega pojma izpuščanje sta izmed šestih pomenov v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomembna dva, ki ju izražata slovarska primera: izpustiti iz rok in izpustiti iz ječe; pojem izpuščanje se nanaša tako na enkratno izpustitev kot na pojavljajoče se ali trajno izpuščanje.

nemško: kongruente Beziehungspflege

angleško: congruent relationship care

angleško: local intergenerational center, nemško: lokales intergenerationales / generationsübergreifendes Zentrum

Krajevno medgeneracijsko središče je kompleksen model skupnostnega menedžmenta za sinergično povezavo vseh političnih, civilnih in drugih programov, služb, organizacij in drugih subjektov, ki so v skupnosti potrebni za oskrbovanje dveh vitalnih področij sožitja v skupnosti: za kakovostno staranje in za solidarno sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo v sedanjih razmerah, ko ne zadostujejo več tradicionalni vzorci sožitja in se naglo veča delež starega prebivalstva.

angleško: chronic non-communicable diseases
nemško: die chronische nicht übertragbare Krankheiten
francosko: maladies chroniques non transmissibles

Besedno zvezo kronične nenalezljive bolezni sestavljajo tri besede. Slovar slovenskega knjižnega jezika definira besedo kroničen kot »ki se počasi razvija in dolgo traja, se ponavlja«, nalezljiv kot »ki ni nalezljiv«, ki se torej, ne prenaša z osebe na osebo in besedo bolezen kot »motnjo v delovanju organizma«.angleško: intergenerational contract, nemško: Generationenvertrag, francosko: Contrat entre les générations

Medgeneracijska pogodba je medsebojna odvisnost dveh generacij, ki temelji na predpostavki, da bodo prihodnje generacije, upoštevajoč to pogodbo, zagotovile storitve generaciji, ki je enake storitve nekoč tudi sama zagotavljala starejši generaciji. Najbolj pogosta uporaba tega izraza je povezana z javnim pokojninskim sistemom.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje