English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar

angleško: active ageing, nemško: aktiv Altern, francosko: vieillissement actif, italijansko: invecchiamento attivo

Aktivno staranje je proces optimalnega uresničevanja danih možnosti posameznikovega zdravja, udeležbe v družbi in varnosti z namenom vzpodbuditi kvaliteto njegovega življenja v starosti.

Arhitektura je umetnost in veda o urejanju prostora za bivanje in sobivanje ljudi. Obsega urejanje širšega naselitvenega prostora v kraju (urbanizem), hiše ali stanovanja za bivanje družine, za delovne in druge človeške skupine in najožje intimnega prostora, ki ga uporablja človek kot posameznik. K temu sodi celotna oprema prostora (oblikovanje, dizajn) in povezave (infrastruktura).

angleško: mild cognitive impairment, nemško: milde kognitive Störung, francosko: la déficience, cognitive légère, špansko: déficit cognitivo leve

Osrednji del izraza "blag kognitivni upad" izhaja iz besede "kognicija", ki predstavlja proces sprejemanja, predelave, shranjevanja in uporabe informacij. Blag kognitivni upad pomeni stanje, pri katerem ima oseba težave s spominom, jezikom ali drugimi psihičnimi funkcijami. Te so izrazitejše od težav, ki jih na omenjenih področjih prinaša sam proces staranja, obenem pa ne dosegajo kriterijev za diagnosticiranje stanja kot demence.

angleško: dementia
nemško: die Demenz
francosko: la démence
špansko: la demencia

Beseda demenca izhaja iz latinščine. Sestavljena je iz prepone de-, ki pomeni nasprotnost, upadanje, in mens, ki pomeni duha in razum. Demenca torej pomeni 'upadanje duha in razuma'.


angleško: discrimination, nemško: die Diskrimination, Diskriminierung, francosko: la discrimination, špansko: la discriminación, italijansko: distinzione

Diskriminacija je pristranski odnos do osebe ali skupine, ki temelji na predsodku oz. predsodkih. Pomeni neenako obravnavanje zaradi starosti, narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali katere koli druge osebne okoliščine. Diskriminacija ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Dnevna oskrba je program na področju dolgotrajne oskrbe starostno onemoglih, kronično bolnih in invalidnih ljudi, pri katerem pride človek preko dneva v ustanovo, kjer oskrbovalci poskrbijo za njegove potrebe: hrano, počitek, družbo, uživanje zdravil ter razne dejavnosti za krepitev zdravja in razvedrilo. V ustanovo ali krajevni dnevni center ga običajno pripeljejo svojci zjutraj, popoldne ali zvečer pa ga spet odpeljejo domov. Ta program omogoča, da ostajajo ljudje v domačem okolju v primerih, ko domači zanje ne morejo poskrbeti preko dneva, ker so v službi in šoli, star človek pa ne more biti sam.

angleško: long-term care (LTC), francosko: soin de longue durée, nemško: langdauernde Pflege

Področje dolgotrajne oskrbe je v posameznih državah različno definirano. Po definiciji, ki jo je sprejel Komite ministrov Sveta Evrope leta 1998, pomeni odvisnost stanje, ko oseba zaradi izgube ali odsotnosti telesne, psihične ali intelektualne samostojnosti, potrebuje pomoč pri vsakodnevnih življenjskih opravilih. Tej definiciji so pozneje dodajali še posamezne opredelitve glede vzroka nastanka odvisnosti, trajanja takšnega stanja, zahtevnosti pomoči oziroma stopnje odvisnosti od pomoči drugih. Kot jo opredeli slovenska Strategija varstva starejših, je dolgotrajna oskrba organizirana oblika zdravstvene in socialne pomoči osebi, ki potrebuje pomoč druge osebe pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti v trajanju več kot šest mesecev.

angleško: long-term nursing care
nemško: die langfristige Gesundheitspflege
francosko: soins de longue durée

Pojem dolgotrajna zdravstvena nega je sestavljen iz treh besed. Prva, dolgotrajna, poudarja, da gre za dejanje, ki traja daljše obdobje. Drugo in tretjo besedo pa združimo v besedno zvezo, zdravstvena nega, ki označuje strokovno disciplino, ki obravnava posameznika, družino, posamezne skupine in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni v vseh življenjskih obdobjih s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja.

angleško: long life society, francosko: la société de longue vie, špansko: la sociedad longeva

Družba je dolgoživa, če jo v velikem številu in deležu tvorijo stari ljudje, in če lahko tudi njeni mlajši člani pričakujejo, da bodo dolgo živeli. Govorimo o spremenjeni starostni strukturi prebivalstva.

nemško: die 4. Generation des Pflegeheimbaus

Dom četrte generacije je ime za arhitekturni koncept gradnje domov za stare ljudi, ki se je razvil zlasti po letu 1990. Z njim je arhitekturna stroka prispevala odločilen razvojni premik v gradnji ustanov za dolgotrajno oskrbo onemoglih ljudi. Novost je bila koncept gradnje po zgledu načina življenja v domači stanovanjski hiši. V središče so postavili vsakdanjo gospodinjsko dejavnost kuhanja in družabnega življenja v veliki bivalni kuhinji, ki jo obdaja kakih deset individualnih enoposteljnih sob; te so intimni osebni prostor vsakega stanovalca.

‹‹123456...9
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje