English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Človek se stara vse življenje. Stara se na tri načine: 1. kronološko je vsako leto starejši, 2. funkcionalno staranje občuti, ko mu v poznejši starosti pešajo sposobnosti za opravljanje vsakdanjih opravil, kar pa lahko z zdravim življenjem zelo upočasni; 3. popolnoma od njega pa je odvisno doživljajsko staranje: kako doživlja in sprejema svojo starost.

Stara se družba. Med leti 1980 in 2060 se v slovenskem in drugih evropskih narodih naglo veča delež starega prebivalstva, delež mladih ljudi pa se zmanjšuje.

Inštitut Antona Trstenjaka je slovenska nacionalna znanstvena ustanova za gerontologijo – vedo, ki se posveča staranju in starosti (grško: géron – star, prileten, siv; starec, starček, in lógos – govorjenje, beseda, pogovor, govorica). Študijsko spremlja gerontološka spoznanja in rešitve po svetu, raziskuje domače probleme in vire za njihovo reševanje, z razvojnimi programi snuje sodobne rešitve in jih uvaja na terenu. Posebej se posveča psihosocialnim, zdravstvenim, poklicnim in okoljskim vidikom gerontologije. Spoznanja in izkušnje publicira v edini slovenski gerontološki reviji Kakovostna starost.

več »

Aktualne vsebine

Ljubljana, 18. november 2016

 

Na interdisciplinarni konferenci, ki jo je organiziral Inštitut Antona Trstenjaka, je sodelovalo okoli 70 ljudi iz vse Slovenije: strokovni delavci s Centrov za socialno delo, iz domov za starejše, prostovoljci, predstavnika z ministrstva in nevladnih organizacij. Referati in razprava na konferenci so potrdili, da je nasilje nad starejšimi ljudmi in njegovo preprečevanje zelo kompleksna problematika, ki jo je mogoče reševati le s sodelovanjem različnih strok (socialne, zdravstvene, kriminalistične itd.) in ukrepanjem na različnih ravneh (politika, uprava, znanost, civilne organizacije s prostovoljstvom itd.).

 

Več utrinkov o konferenci si lahko preberete v reviji Kakovostna starost (4. številka, 19. letnika).

 

 

 

 

Podstran pri Staranje brez nasilja

Na Inštitutu Antona Trstenjaka v zadnjih treh letih izvajamo izviren domač program za preprečevanje nasilja nad starejšimi. Razvijamo ga samostojno na podlagi raziskovalnih in antropoloških spoznanj in predhodnih evropskih programov, pri katerih smo sodelovali. Namen programa je preprečevanje nasilja nad krhkimi starejšimi ljudmi predvsem v njihovem domačem okolju, kjer so mu najbolj izpostavljeni. Program vključuje inovativen in interdisciplinaren pristop k preprečevanju nasilja in zajema pravni, sociološki in psihološki vidik.

Pogostost zlorabe alkohola med starejšimi narekuje potrebo po čim prejšnjem sistematičnem ukrepanju na več ravneh. Poleg ustreznejše zakonodaje in spremljajočih političnih  inštrumentov je potrebno ozaveščanje o dejavnikih tveganja na širši ravni, hkrati pa je potrebno razvijati  učinkovite nove programe za spodbujanje zmernega uživanja alkoholnih pijač, kot pomembnega a sestavnega dela zdravega življenjskega sloga.

Program, ki ga razvijamo na Inštitutu »STARAJMO SE TREZNO«, temelji na samopomoči in prostovoljskem delu.

Čezmejna primerjalna študija socialno varstvenih storitev za starejše osebe je del projekta STAR – Starost brez meja, ki se izvaja v sklopu  Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Prvi del študije (točki 2 in 3) prikaže sodobne oblike institucionalne in izven institucionalne dolgotrajne oskrbe v Evropi, zlasti z vidika njegove finančne, kadrovske in humane vzdržnosti v času naglega večanja starega prebivalstva in potreb po dolgotrajni oskrbi. To je tudi cilj sodobnega evropskega trenda deinstitucionalizcije. Prikazani so naslednji programi: prilagajanje stanovanj za življenje v času pešanja moči, pomoč na daljavo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), socialna oskrba na domu, zdravstvena oskrba in nega na domu, razbremenilna pomoč družinskim oskrbovalcem, njihovo usposabljanje za oskrbovanje in za komuniciranje z oskrbovancem, dnevna in nočna oskrba, izobraževalne počitnice za družinske oskrbovalce in oskrbovance, preselitev v oskrbovano stanovanje, nastanitev v oskrbniški družini, dom za stare ljudi, krepitev sosedske in prostovoljske pomoči pri oskrbi ter hospic. Sledi prikaz sodobnega krajevnega medgeneracijskega središča, ki je model za povezano delovanje vseh oskrbovalnih programov v kraju ter za njihovo povezanost s programi za zdravo staranje in krepitev medgeneracijske solidarnosti.

 

Drugi del študije (točki 4 in 5) prikazuje najprej sedanje stanje dolgotrajne oskrbe in pomoči za kakovostno staranje na področju čezmejnega projekta STAR, to je na Reki in v Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem ter v Občini Hrpelje-Kozina v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev v Kopru v Sloveniji. Zadnji del študije so raziskovalni rezultati o potrebah in razvojnih možnostih dolgotrajne oskrbe in aktivnega staranja na tem področju. Pri tem so izpostavljeni nekateri delujoči primeri dobre prakse, npr. na Reki prizadevanje Doma za starije osobe Kantrida za sodobno notranjo in zunanjo deinstitucionalno oskrbo, v Občini Hrpelje-Kozina pa aktivna pripravljenost javnih političnih, upravnih in strokovnih služb ter civilnih organizacij za sodelovanje pri reševanju problematike staranja.

 

Link na študijo!

Priročnik Strajmo se trezno!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik je namenjen članom medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje, ko delajo po širiteljskem programu Starajmo se trezno. Vsebuje učne vsebine srečanj (22 tem) ter vodilo za srečanja skupine (23 srečanj). Srečanja so posvečena različnim temam od dejavnega in aktivnega staranja, smiselnega dela, sožitja do preprečevanja različnih vrst zasvojenosti ter skrbi zase in za svoje zdravje.

Ko ostareli starši potrebujejo vašo pomoč

Prispevek o družinskih oskrbovalcih, objavljen v soboto, 11. 1. 2014, v časopisu Žurnal24 (str. 40 in 41).

Klik na prispevek!

Starosti prijazna Ljubljana

Kliknite na sliko za prenos znanstvene monografije Starosti prijazna Ljubljana v pdf obliki.

Starosti prijazna Ljubljana

Bojan Accetto

Accetto
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje