English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Menedžment starosti

Avtor: Vlado Dimovski, Jana Žnidaršič

angleško: age management

Koncept oblikovanja perspektiv in strategij sodobne družbe, ki bo morala kompleksne naloge družbe z velikim deležem starega prebivalstva obvladovati celovito na individualni in družbeni ravni.

Gre torej za neke vrste vseobsegajoči program obvladovanja starosti in staranja, kar postaja čedalje bolj prioritetna naloga na nacionalni in globalni ravni. Menedžement starosti želi biti odgovor družbe na prednosti in slabosti staranja populacije, ki naj bi doprinesel k obvladovanju problema staranja kot enega največjih izzivov sodobnega sveta.

Beseda menedžement (management) je angleška in pomeni vodenje, upravljanje, gospodarjenje; izraz je na ekonomskem in organizacijskem področju postal pogosto uporabljana tujka v sodobnem svetu.

V  ožjem pomenu menedžment starosti razumemo kot načrtovanje in udejanjanje strategije aktivnega staranja na ravni organizacije, ki se osredinja na zadržanje starejših zaposlenih in podaljšanje njihovega aktivnega obdobja življenja. Menedžment starosti na ravni organizacije vključuje: 1. politiko zaposlovanja in upokojevanja starejših, 2. usposabljanje, razvoj in napredovanje starejših zaposlenih, 3. razvijanje fleksibilnih oblik dela, 4. oblikovanje delovnih mest po meri starejših in 5. spreminjanje stališč v zvezi s starejšimi zaposlenimi.

V širšem besednem pomenu gre pri menedžmentu starosti za pametno gospodarjenje in upravljanje s starostjo in staranjem prebivalstva, za človekovo organiziranje lastnega življenja v starosti, za organiziranje družbeno ekonomskih razmer, kjer bodo ljudje tretje generacije upravljali s svojimi potenciali v lastno korist in v korist družbe, za organiziranje družbenih razmer, ki bodo omogočile tretji generaciji vključevati njene zmožnosti v družbeno delitev dela, sodobnim družbam in državam pa obvladovanje perečih nalog starajočega se prebivalstva.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje