English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar

angleško: active ageing, nemško: aktiv Altern, francosko: vieillissement actif, italijansko: invecchiamento attivo

Aktivno staranje je proces optimalnega uresničevanja danih možnosti posameznikovega zdravja, udeležbe v družbi in varnosti z namenom vzpodbuditi kvaliteto njegovega življenja v starosti.

Arhitektura je umetnost in veda o urejanju prostora za bivanje in sobivanje ljudi. Obsega urejanje širšega naselitvenega prostora v kraju (urbanizem), hiše ali stanovanja za bivanje družine, za delovne in druge človeške skupine in najožje intimnega prostora, ki ga uporablja človek kot posameznik. K temu sodi celotna oprema prostora (oblikovanje, dizajn) in povezave (infrastruktura).

angleško: mild cognitive impairment, nemško: milde kognitive Störung, francosko: la déficience, cognitive légère, špansko: déficit cognitivo leve

Osrednji del izraza "blag kognitivni upad" izhaja iz besede "kognicija", ki predstavlja proces sprejemanja, predelave, shranjevanja in uporabe informacij. Blag kognitivni upad pomeni stanje, pri katerem ima oseba težave s spominom, jezikom ali drugimi psihičnimi funkcijami. Te so izrazitejše od težav, ki jih na omenjenih področjih prinaša sam proces staranja, obenem pa ne dosegajo kriterijev za diagnosticiranje stanja kot demence.

angleško: dementia
nemško: die Demenz
francosko: la démence
špansko: la demencia

Beseda demenca izhaja iz latinščine. Sestavljena je iz prepone de-, ki pomeni nasprotnost, upadanje, in mens, ki pomeni duha in razum. Demenca torej pomeni 'upadanje duha in razuma'.


angleško: discrimination, nemško: die Diskrimination, Diskriminierung, francosko: la discrimination, špansko: la discriminación, italijansko: distinzione

Diskriminacija je pristranski odnos do osebe ali skupine, ki temelji na predsodku oz. predsodkih. Pomeni neenako obravnavanje zaradi starosti, narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali katere koli druge osebne okoliščine. Diskriminacija ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

angleško: long-term care (LTC), francosko: soin de longue durée, nemško: langdauernde Pflege

Področje dolgotrajne oskrbe je v posameznih državah različno definirano. Po definiciji, ki jo je sprejel Komite ministrov Sveta Evrope leta 1998, pomeni odvisnost stanje, ko oseba zaradi izgube ali odsotnosti telesne, psihične ali intelektualne samostojnosti, potrebuje pomoč pri vsakodnevnih življenjskih opravilih. Tej definiciji so pozneje dodajali še posamezne opredelitve glede vzroka nastanka odvisnosti, trajanja takšnega stanja, zahtevnosti pomoči oziroma stopnje odvisnosti od pomoči drugih. Kot jo opredeli slovenska Strategija varstva starejših, je dolgotrajna oskrba organizirana oblika zdravstvene in socialne pomoči osebi, ki potrebuje pomoč druge osebe pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti v trajanju več kot šest mesecev.

angleško: long-term nursing care
nemško: die langfristige Gesundheitspflege
francosko: soins de longue durée

Pojem dolgotrajna zdravstvena nega je sestavljen iz treh besed. Prva, dolgotrajna, poudarja, da gre za dejanje, ki traja daljše obdobje. Drugo in tretjo besedo pa združimo v besedno zvezo, zdravstvena nega, ki označuje strokovno disciplino, ki obravnava posameznika, družino, posamezne skupine in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni v vseh življenjskih obdobjih s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja.

angleško: long life society, francosko: la société de longue vie, špansko: la sociedad longeva

Družba je dolgoživa, če jo v velikem številu in deležu tvorijo stari ljudje, in če lahko tudi njeni mlajši člani pričakujejo, da bodo dolgo živeli. Govorimo o spremenjeni starostni strukturi prebivalstva.

nemško: die 4. Generation des Pflegeheimbaus

Dom četrte generacije je ime za arhitekturni koncept gradnje domov za stare ljudi, ki se je razvil zlasti po letu 1990. Z njim je arhitekturna stroka prispevala odločilen razvojni premik v gradnji ustanov za dolgotrajno oskrbo onemoglih ljudi. Novost je bila koncept gradnje po zgledu načina življenja v domači stanovanjski hiši. V središče so postavili vsakdanjo gospodinjsko dejavnost kuhanja in družabnega življenja v veliki bivalni kuhinji, ki jo obdaja kakih deset individualnih enoposteljnih sob; te so intimni osebni prostor vsakega stanovalca.

angleško: care home, elderly home, home for the elderly, residental care home, nursing home, nemško: Altersheim, Pflegeheim, italijansko: casa di riposo (za vsaj delno pokretne), residenza sanitaria assistenziale (negovalni dom za ljudi z veliko oskrbe in zdravstvene nege), francosko: la maison de retraite

Dom za stare ljudi je ustanova za nastanitev, socialno oskrbo in zdravstveno nego starejših ljudi, ki se za to odločijo zaradi starostne onemoglosti, bolezni ali drugega razloga. Poleg strokovnega izraza dom za stare ljudi je v uporabi tudi pojem institucionalna oskrba starostnikov in nazivi posameznih tovrstnih ustanov, npr. dom upokojencev, dom starejših občanov, dom počitka ipd.

‹‹1234567
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje