English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar

angleško: family caregiver-FC (ZDA) / family carer (VB), italijansko: Caregivers Familiari di Anziani, francosko: les aidants familiaux de personnes âgées

Družinski oskrbovalci so osebe, ki so ali krvno ali s poroko povezane z osebo katero oskrbujejo in ji pomagajo. Družinski oskrbovalci starega človeka nosijo znatno odgovornost pri zagotavljanju pomoči in nege staremu človeku (imenovane tudi družinska oskrba). Ločimo med primarnimi in sekundarnimi družinskimi oskrbovalci. Primarni družinski oskrbovalci so tisti, ki nosijo glavno odgovornost za oskrbo osebe, sekundarni pa so tisti, ki pomagajo primarnemu oskrbovalcu.

E- Qualin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so izzvale zahteve razvoja socialnovarstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan. Njegov razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost.

angleško: generation, nemško: die Generation, francosko: génération, špansko: generación

Beseda generacija je udomačena tujka (glej npr. Vrbinčev Slovar tujk), ki izhaja iz latinske besede genus – rod. Generacija danes v slovenščini pomeni: 1. roditev, ploditev; nastajanje; izvir, rojstvo; zarod, potomstvo, 2. rod, pokolenje; pripadniki enega rodu; posamezniki, ki žive približno v istem času, 3. življenjska doba rodu.

V okviru gerontologije in vede o medgeneracijskem sožitju ima pojem generacija ožji pomen v okviru 2. zgoraj navedenega in pomeni družbeno skupino pripadnikov vsakega od treh življenjskih obdobij – mladosti, srednjih let in starosti.

slovensko: geriatrija, geriater, geriatričen, grško: γερόν, 'starec', in ιατρός ali ιατήρ, 'zdravnik', angleško: geriatrics, geriatrician ali geriatrist, geriatric, nemško: Geriatrie, Geriater, francosko: gériatrie, italijansko: geriatria

Geriatrija se kot posebna veja medicine ukvarja s proučevanjem, preprečevanjem, ugotavljanjem in zdravljenjem bolezni ali stanj, ki posameznike prizadevajo v tretjem življenjskem obdobju. Kot vsako drugo področje medicine pozna geriatrija posebej usmerjene raziskave, svojo preventivo, diagnostiko in terapijo. Kot vse druge medicinske stroke tudi geriatrija zdravstvene poklice na vseh stopnjah izobražuje v posebnih znanjih in spretnostih, ki so potrebne za zdravstveno delo s starimi ljudmi.

angleško: gerontagogy, nemško: die Gerontagogik, italijansko: gerontagogia

Gerontagogika je veda o osebnostnem oblikovanju, učenju, izobraževanju in človeškem zorenju za kakovostno starost in v starosti, torej vzgojna ali pedagoška veja gerontologije.

Gerontehnologija je interdisciplinarno akademsko in profesionalno področje, ki združuje gerontologijo in tehnologijo – gre torej za razvoj in uporabo tehnologij, ki pomagajo premagovati starostne ovire ali prispevajo h kakovosti staranja in starosti.

angleško: gerontophobia, nemško: Gerontophobie, francosko: la gérontophobie, italijansko: gerontofobia, špansko: gerontofobia

Gerontofobija je strah pred starimi ljudmi in staranjem.

angleško: gerontology, nemško: die Gerontologie, francosko: la gérontologie, italijansko: la gerontologia

Znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh.

nemško: Hausgemeinschaft

Gospodinjska skupina je sodobni koncept skupnega bivanja nesorodniških ljudi, ki se je v uveljavil v sedemdesetih letih kot boljša alternativa zavodom za mlade s socialno, telesno ali duševno motnjo v razvoju; zanje se pretežno uporablja ime stanovanjska skupina. Po letu 1990 se koncept gospodinjskih skupin uveljavlja tudi za polno oskrbo onemoglih starih ljudi z nastanitvijo, in sicer skupaj s konceptom četrte generacije pri gradnji domov za stare ter z načelom normalizacije v institucionalni oskrbi starih ljudi.

angleško: Information and Communication Technologies (ICT), nemško: Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), francosko: Technologies de l'information et des communications (TIC), italijansko: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), špansko: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) je krovni termin, pod katerega spadajo vse komunikacijske naprave ali aplikacije, ki vključujejo radio, televizijo, mobilni telefon, računalnik, mrežno programsko opremo (angl. software) in strojno opremo (angl. hardware), satelitske sisteme itd., kot tudi različne storitve in aplikacije, povezane z njimi, kot so videokonference in učenje na daljavo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje