English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar

angleško: (basic) activity of daily living (ADL), francosko: acte de la vie quotidienne (AVQ)

Dnevne življenjske aktivnosti so v Mednarodni klasifikaciji prakse zdravstvene nege definirane kot fenomeni zdravstvene nege, ki se nanašajo na samooskrbo s specifičnimi aktivnostmi, ki so dnevno potrebne pri skrbi za samega sebe. Zajemajo široko področje kompleksnih aktivnosti.

angleško: malnutrition, undernourishment
nemško: die Unterernährung
špansko: la desnutrición

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) enači besedo podhranjenost z nedohranjenostjo. Nedohranjenost pa je lastnost nedohranjenega človeka, torej tistega, ki je premalo, preslabo hranjen.

angleško: pension
nemško: die Rente
francosko: la pension
špansko: la jubilación
italijansko: la pensione

Pokojnina je redni mesečni prejemek iz obveznega zavarovanja, ki upravičencu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca (ZPIZ, 2008).

angleško: needs, nemško: die Bedürfnisse, francosko: besoins, špansko: necesidades, italijansko: bisogni, necessità

Potrebe so samodejni vzgibi živega organizma, ki ga nagibajo (motivirajo) in usmerjajo v tako vedenje in sobivanje z okoljem, da se ohranja pri življenju in zdravo razvija.

angleško: early pension
nemško: Vorruhestand
francosko: la pension anticipée
špansko: jubilación anticipada
italijansko: prepensionamento

Vrsta pokojnine, ki jo je bilo mogoče pridobiti po predpisih, veljavnih do 31. 12. 1999, če je upravičenec izpolnjeval predpisano starost, pokojninsko dobo in status.

angleško: nutrition of the elderly people, senior nutrition
nemško: Die Ernährung für ältere Menschen, Die Ernährung für Senioren
špansko: La nutrición para personas mayores
francosko: La nourriture des personnes âgées

Prehrana starostnikov zajema vse, kar starejši organizem sprejme zaradi snovi, potrebnih za rast in obstoj, in hkrati daje vir življenjske energije.

Preprečevanje trpinčenja starejših ljudi obsega spoznanja o možnostih in metodah preprečevanja pojavov, ko druga oseba hote ali nehote povzroči trpljenje starejšemu človeku.

          

angleško: Healthy Life Years – HLY, disability-free life expectancy - DFLE, nemško: Der Indikator gesunde Lebensjahre (HLY), behinderungsfreie Lebenserwartun, špansko: La esperanza de vida con buena salud, esperanza de vida sin discapacidades, francosko: L'indicateur des années de vie en bonne santé (AVBS), espérance de vie sans incapacité

Ustaljeni kazalnik »pričakovano trajanje življenja« pove, koliko let življenja lahko človek pričakuje ob rojstvu in nato ob različnih starostih. V zadnjih desetletjih se vse več pozornosti namenja letom zdravega življenja, ki jih lahko posameznik pričakuje ob rojstvu. Na ravni EU se leta zdravega življenja ugotavlja z dodatnim kazalnikom, ki se imenuje »pričakovana leta zdravega življenja (HLY)«, oz. »pričakovano trajanje zdravja (DFLE)«.

angleško: rehabilitation hospital
nemško: Rehabilitationskrankenhaus

Rehabilitacijska bolnišnica je namenjena rehabilitaciji ljudi z različnimi nevrološkimi, mišično-skeletnimi, ortopedskimi in drugimi zdravstvenimi stanji, ki sledi stabilizaciji akutne bolezni. Rehabilitacijske bolnišnice pogosto delujejo kot samostojni oddelki znotraj bolnišnic za akutno oskrbo, včasih pa so od bolnišnic za akutno oskrbo tudi krajevno ločene. Bolnikom po poškodbi, kapi ali drugi bolezni nudijo telesno, delovno, govorno, socialno in drugo rehabilitacijo z namenom, da okrevajočega bolnika čim bolje prilagodijo na relativno samostojno življenje po odpustu iz bolnišnice. Podobno kot v splošnih bolnišnicah je tudi v rehabilitacijskih zagotovljena 24-urna medicinska in negovalna oskrba.


angleško: poverty
nemško: die Armut
francosko: la pauvreté
špansko: la pobreza
italijansko: la povertà

 

Premožna družba in revna družba soobstajata. Bogastvo ene družbe je zgrajeno na revščini druge.

Thich Nhat Hanh (2012)

 

Evropski svet je leta 1984 sprejel definicijo revščine, ki pravi da so revne osebe, družine ali skupine oseb tiste, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako omejena, da jim ne omogočajo minimalno sprejemljivega življenja v državi, v kateri živijo. Absolutna revščina pomeni pomanjkanje osnovnih dobrin, pomembnih za izpolnitev osnovnih življenjskih potreb, kot so hrana, bivališče, zdravje. Relativna revščina pa pomeni stanje pomanjkanja dobrin glede na doseženo raven blaginje v drugih družbenih skupnostih.

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje