English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Literatura

Inštitut Antona Trstenjaka od marca 2014 sodeluje v projektu MEDGEN BORZA – krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti. Gre za operativni program Slovenija-Hrvaška, ki temelji na socialni integraciji, in povezuje 5 partnerjev - dve slovenski občini (Loška dolina in Rečica ob Savinji), dve hrvaški (Prelog in Ludbreg) ter Inštitut Antona Trstenjaka. Ozadje projekta temelji na dejstvu, da se med generacijami pojavljajo vse večje razlike, kar se kaže v vedno večjem prepadu ter socialni izključenosti tako starejših kot mlajših. Poleg omenjenega se lokalne skupnosti zaradi staranja prebivalstva soočajo z naraščanjem potreb po oskrbi in negi starejših. Skupni problem vseh 4 občin je tudi premajhna ozaveščenost prebivalstva o medgeneracijski solidarnosti in povezanosti ter negativnih učinkih socialne izključenosti.

Cilji projekta so naslednji.

-         Aktivno vključevanje vseh starostnih skupin v socialno in družbeno življenje.

-         Dvig ravni medgeneracijske solidarnosti.

-         Spodbujanje prostovoljstva in samo-organizacijskih zmogljivosti.

-         Učinkovita raba človeških in ostalih virov.

-         Prispevek k zmanjšanju negativnih učinkov demografskih sprememb.

-         Aktivno sodelovanje vseh deležnikov projekta na lokalni in regionalni ravni pri organiziranju raznolikega in kakovostnega programa medgeneracijskega sodelovanja.

Omenjenim ciljem želijo partnerji zadostiti preko vzpostavljanja lokalnih medgeneracijskih središč, ki bodo temeljila na medgeneracijskem in vseživljenjskem učenju ter omogočala aktivno preživljanje prostega časa in s tem prispevala k proaktivnemu vključevanju socialno izključenih.

Ciljne skupine projekta so starejši ljudje, ki jih je potrebno aktivno vključevati v vsakdanje življenje lokalne skupnosti, otroci in mladina ter ostale socialno izključene osebe. Sam projekt tako spodbuja komunikacijo in sodelovanje med generacijami ter oskrbo starejšega prebivalstva, ki je neločljivo povezana s krepitvijo solidarnosti med generacijami.

Vodilni partner v projektu je Občina Loška dolina, ki je z vključitvijo v projekt želela aktivno reševati problematiko staranja prebivalstva, socialno izključenih, povečati medgeneracijsko solidarnosti ter sodelovanje. V okviru projekta bodo ustanovili Medgeneracijski center Gaber, kjer bo potekalo dnevno varstvo starejših, razne dejavnosti in prireditve, info točka, svetovalna pisarna za starejše, usposabljanje za medgeneracijsko prostovoljstvo ter aktivno in kakovostno staranje, ki ga bo vodil Inštitut Antona Trstenjaka. Organizirali bodo medgeneracijski tabor in medgeneracijski e-bazar – tržnico brezplačnih in prostovoljnih storitev, ki jih bodo vsem starostnim skupinam nudili ljudje v lokalnem okolju.

Mesto Prelog je enota lokalne samouprave v Medžimurski županiji. S sodelovanjem v projektu želijo izboljšati vključenost socialno izključenih skupin v družbene dejavnosti. Ustanovili bodo Medgeneracijski center – Otroška hiša Prelog. Dejavnosti centra bodo usmerjene na otroke s posebnimi potrebami. Poleg otrok bodo aktivnosti vključevale tudi starejše, s čimer bodo spodbujali izmenjavo izkušenj med generacijami, ki bo potekala v vse smeri – mladi bodo starejše učili računalništva, starejši bodo mladim predajali znanja o navadah in tradicijah. V sklopu teh aktivnosti bo organiziran medgeneracijski tabor.

Mesto Ludbreg se nahaja v Varaždinski županiji. K projektu je pristopilo zaradi vse večjih razlik med generacijami in nerazumevanja med njimi ter socialne izključenosti predvsem starejših oseb. V Medgeneracijskem centru Ludbreg bo potekalo dnevno varstvo starejših, priprava dnevnih obrokov ter medicinska oskrba starejših. Organizirali bodo dogodek »odtisi dediščine«, kjer bodo s pomočjo sodobne tehnologije zapisali in posneli stare običaje, znanja, tradicije, in s tem aktivno spodbujali prenos znanja med generacijami. Eden od ciljev Medgeneracijskega centra Ludbreg je torej krepitev socialne kohezije ter medgeneracijske solidarnosti v skupnosti.

Občina Rečica ob Savinji je ena od manjših slovenskih občin, ki bo prav tako ustanovila Medgeneracijski center – Center za druženje mladih Rečica ob Savinji. Namenjen bo vsem trem generacijam, ki bodo pridobile možnost aktivnega preživljanja prostega časa, in medgeneracijskega učenja. Poleg tega bodo organizirali center znanja mladih ter dogodek »odtis dediščine«.

Peti partner v projektu, Inštitut Antona Trstenjaka, je nacionalna znanstvena, izobraževalna in razvojna ustanova za področje staranja in sožitja med generacijami. V okviru projekta bo v vsaki od vključenih slovenskih in hrvaških občin strokovno pomagal vpeljati krajevno medgeneracijsko središče. Za njegovo trajno delovanje bo usposobil organizatorja socialne mreže za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami – usposobljen organizator je »lokomotiva« pri reševanju nalog starajoče se družbe v kraju. Usposobil bo prostovoljce za povezovanje generacij, ki so »srce« in »delovne roke« medgeneracijskega središča in izvedel tečaj za ljudi, ki doma oskrbujejo starega, bolnega ali invalidnega družinskega člana. Družinska oskrba svojca je namreč pomembna in zelo zahtevna življenjska naloga – takšen tečaj pripomore k temu, da to nalogo lažje in bolje opravimo. Povezovanje generacij bo potekalo tudi v programu medgeneracijsko družabništvo ob učenju računalništva, kjer mladi učijo starejše računalništva in s tem krepijo medgeneracijsko solidarnost.

Vizija projekta za prihodnost so torej medgeneracijska središča z utečenimi programi v vseh 4 občinah, ki bodo omogočala aktivno preživljanje prostega časa, kakovostno staranje in vseživljenjsko učenje ter povezovanje vseh pomembnih deležnikov na področju medgeneracijskega dialoga.


© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje