English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost logotip

LETNIK 12 (2009), ŠTEVILKA 3

Uvodnik

Jože Trontelj - Nagovor

Znanstveni in strokovni članki

Prispevek opisuje razvoj in stanje gerontologije in geriatrije v večini držav Evropske unije, Norveške in Švice, vključno s Slovenijo. Ob tem kritično presoja stanje v Sloveniji, kjer se je razvoj geriatrije prekinil po 22 letih uspešnega razvoja.

Uvajanje pouka sodobnih gerontoloških in geriatričnih znanj ter veščin v poklicno usposabljanje zdravnikov in vseh drugih zdravstvenih poklicev je utemeljeno z današnjimi demografskimi potrebami ter z dobrimi izkušnjami in normativnimi dokumenti Evrope in Slovenije. Predstavljene so gerontološke in geriatrične kurikularne vsebine na treh ravneh poklicnega usposabljanja: 1. osnovna propedevtična predpoklicna in poklicna gerontologija v srednjih šolah, ki usposabljajo zdravstvene poklice ali prihajajo iz njih študentje medicine in drugih visokih zdravstvenih šol, 2. odgovarjajoča poklicna geriatrija pri visokošolskem usposabljanju zdravnikov in vseh drugih zdravstvenih strokovnjakov, 3. podiplomsko specialistično in znanstveno-pedagoško geriatrično in gerontološko izobraževanje za posamezne zdravstvene in druge strokovnjake. V članku je posvečen poseben poudarek izobraževalni integraciji intelektualnih gerontoloških in geriatričnih spoznanj s sodobnim socialnim učenjem veščin za komuniciranje s starimi ljudmi, z njihovimi svojci ter za poklicno sodelovanje zdravstvenih strokovnjakov med seboj.

Dolgotrajna oskrba je kot ideja, zavarovanje, sistem, metoda in oblika organiziranja posamičnih storitev velika inovacija. Predstavlja novost v načinu razumevanja in pojmovanja socialne varnosti in socialnih pravic, njihovega uveljavljanja, odnosov med uporabniki in pomočniki ter položaja strokovnjakov in drugih poklicnih izvajalcev oskrbe. Proces uveljavljanja novih načinov organiziranja in financiranja dolgotrajne oskrbe bo zagotovo zahteven, saj nova ureditev narekuje mnogo sprememb na različnih ravneh. Prispevek predstavlja trenutno ureditev socialne in zdravstvene dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki še ni sistemsko urejena, skozi obstoječ sistem institucionalnega varstva, skupnostne oskrbe in denarnih prejemkov. Prve izkušnje individualizacije in neposrednega financiranja storitev tečejo od leta 1995, od leta 2003 pa obsežnejši eksperimentalni projekt Individualizirano financiranje storitev socialnega varstva, ki je pokazal, da je moč dolgotrajno oskrbo organizirati na način, ki upošteva posebnosti ljudi. Orisal je možni razvoj, rešitve in naletel na več ovir in zapletov. Pokazal je, da je uvajanje dolgotrajne oskrbe pomemben izziv, ki lahko korenito spremeni sistem socialnega in tudi zdravstvenega varstva.

Starejši ljudje lahko preživijo starost v svojem domačem okolju, lahko pa se iz različnih razlogov preselijo v dom za stare ljudi, kjer je poskrbljeno za njihovo zdravstveno in socialno oskrbo. Z anketo smo ugotavljali, zakaj se starejši ljudje odločajo za preselitev v dom. Preverili smo tudi stopnjo zadovoljstva s storitvami in prostočasnimi dejavnostmi, ki jih domovi ponujajo svojim stanovalcem.

Iz gerontološke literature

Zbrana so priporočila generalne skupščine AGE-a za države članice in Evropske ustanove glede medgeneracijskega sodelovanja. Spodbujati je treba boljše medsebojno razumevanje potreb in pričakovanj vseh starostnih skupin in iskati nove načine sožitja.

Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije je o predsodkih v starosti leta 2008 izdal brošuro, v kateri našteje 12 najbolj razširjenih predsodkov o starosti, ki prevladujejo v večjem delu sveta. Hkrati z njimi navajajo tudi dejstva, s katerimi te predsodke zavračajo. 

Povzeti so rezultati raziskave Eurobarometer o medgeneracijski solidarnosti (The Flash Eurobarometer Intergenerational solidarity), ki so jo izvedli v marcu 2009, med državljani iz 27-ih držav članic EU.

Obširna knjiga Dolgotrajna oskrba prinaša raziskovalna spoznanja in akcijske izkušnje, ki so jih avtorji nabrali v svojih projektih pretežno na področju dolgotrajne oskrbe ljudi z duševnimi motnjami.

Publikacija govori o dohodkovni neenakosti med ljudmi in med različnimi regijami v srednjeevropskih in baltskih državah. Vključuje analizo ključnih dejavnikov, ki pomagajo razložiti opažene razlike med državami, in sicer glede na raven javne podpore pri redistribuciji, vključno z ekonomskim ozadjem ljudi in relativnim uspehom v življenju. Preučuje torej, ali je revščina povezana z dejavniki znotraj ali izven nadzora tistih, ki jih zadeva.

Publikacija opisuje večletni avstralski projekt, katerega cilj je zmanjšanje socialne izolacije starih ljujdi. V vmesnem poročilu so zbrane temeljne ugotovitve, do katerih so se raziskovalci dokopali v prvih treh fazah projekta (končno poročilo naj bi bilo objavljeno v začetku leta 2009).

Pričujoča brošura, ki jo predstavljamo vsebuje vrsto uporabnih informacij o Alzheimerjevi bolezni; prepoznavanje bolezni, smernice za oskrbovalce ljudi z Alzheimerjevo boleznijo, opis stopenj bolezni.

Predstavljamo dve knjigi, ki tvorita dopolnjujoči se par; knjigo o ženski Kraljica in divja ženska, ki jo je letos v slovenskem prevodu izdala Mohorjeva družba iz Celja, ter knjigoo moškem Boj in ljubezen, ki je izšla lani. Obe sta namenjeni tako ženskam kot moškim, da bi eni in drugi bolje spoznali sebe in svoje posebne zmožnosti, prav tako pa drug drugega v njihovi spolni posebnosti in skupnih človeških značilnostih.

Predstavaljmo knjigo Elisabeth MacKinlay o duhovnosti v pozni starosti, ki govori o napetosti med humorjem in obupom, zajema izbor desetih predavanj s konference o duhovnih nalogah staranja (The spiritual tasks of ageing: Humor and despair in later life), ki je pomladi leta 2003 potekala v Canberri (Avstralija).

V okviru 19. Svetovnega kongresa o gerontologiji in geriatriji (IAGG), ki je od 5. do 9. julija 2009 potekal v Parizu, je bilo organiziranih več simpozijev o študiju gerontologije in geriatrije. V tem prispevku predstavljamo simpozij Čezmejno učenje gerontologije.

Knjiga, ki jo predstavljamo je namenjena vsem socialnim delavkam in delavcem, ki pri zapisovanju svojega dela želijo še napredovati. Govori o pomenu zapisov v socialnem delu, o zapisovanju v delovnem odnosu, izzivih in dobrih praksah zapisovanja itd.

Objavljamo povzetek poročila o zdravstvenem stanju starejših prebivalcev v kantonu Zürich z naslovom Zdravje v starosti (Gesundheit im Alter), ki ga je izdal Inštitut za socialno in preventivno medicino na Univerzi Zürich (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich).To je prvo poročilo o zdravstvenem stanju v kantonu, ki zajema izključno osebe, stare 65 let in več.

Brošura Zasvojenost v starosti (Sucht im Alter) za svojce in oskrbovalce v domovih prinaša informacije o zasvojenostih in konkretne nasvete za njihovo ravnanje. Med drugim vsebuje opis znakov zasvojenosti ter priporočenega ravnanja s starimi ljudmi s tovrstnimi težavami.

Obsežen nemški družinski priročnik je nastal v okviru projekta Okrepitev vzgojne kompetence v družini (2002-2004). Leta 2004 je v nekoliko krajši obliki izšel tudi v knjižni obliki.Priročnik obsega več kot 1400 strokovnih člankov s področja vzgoje otrok, partnerstva in družinskega življenja, ki jih je prispevalo več kot 1000 avtorjev z različnih področij – pedagogike, psihologije, medicine, politike in novinarstva. Namenjen je staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem družine.

Drobci iz gerontološke literature

Gerontološki drobci

Slovenska periodika o starosti

Jože Ramovš - Spominčica

Klemen Jerinc - Socialno delo

Gerontološki dogodki

Gerontološko izrazje

Simona Hvalič Touzery - Pričakovana leta zdravega življenja

Simpoziji, delavnice

Božidar Voljč - Posvet o uvedbi pouka gerontologije in geriatrije v slovenskem zdravstvu

Ksenija Ramovš in Jože Ramovš - 19. svetovni IAGG kongres gerontologije in geriatrije

Tanja Pihlar - Posvet Nasilje nad starejšimi je največja kršitev človekovih temeljnih pravic in svoboščin v Državnem svetu Republike Slovenije

Iz medgeneracijskih programov

Klemen Jerinc in Mateja Zabukovec - Medgeneracijski tabor Soča 2009

Miri Pišek: Kuharija po domače - Spomini na mlada leta v revirjih

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje