English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Staranje brez meja

Čezmejna primerjalna študija socialno varstvenih storitev za starejše osebe je del projekta STAR – Starost brez meja, ki se izvaja v sklopu  Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Prvi del študije (točki 2 in 3) prikaže sodobne oblike institucionalne in izven institucionalne dolgotrajne oskrbe v Evropi, zlasti z vidika njegove finančne, kadrovske in humane vzdržnosti v času naglega večanja starega prebivalstva in potreb po dolgotrajni oskrbi. To je tudi cilj sodobnega evropskega trenda deinstitucionalizcije. Prikazani so naslednji programi: prilagajanje stanovanj za življenje v času pešanja moči, pomoč na daljavo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), socialna oskrba na domu, zdravstvena oskrba in nega na domu, razbremenilna pomoč družinskim oskrbovalcem, njihovo usposabljanje za oskrbovanje in za komuniciranje z oskrbovancem, dnevna in nočna oskrba, izobraževalne počitnice za družinske oskrbovalce in oskrbovance, preselitev v oskrbovano stanovanje, nastanitev v oskrbniški družini, dom za stare ljudi, krepitev sosedske in prostovoljske pomoči pri oskrbi ter hospic. Sledi prikaz sodobnega krajevnega medgeneracijskega središča, ki je model za povezano delovanje vseh oskrbovalnih programov v kraju ter za njihovo povezanost s programi za zdravo staranje in krepitev medgeneracijske solidarnosti.

 

Drugi del študije (točki 4 in 5) prikazuje najprej sedanje stanje dolgotrajne oskrbe in pomoči za kakovostno staranje na področju čezmejnega projekta STAR, to je na Reki in v Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem ter v Občini Hrpelje-Kozina v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev v Kopru v Sloveniji. Zadnji del študije so raziskovalni rezultati o potrebah in razvojnih možnostih dolgotrajne oskrbe in aktivnega staranja na tem področju. Pri tem so izpostavljeni nekateri delujoči primeri dobre prakse, npr. na Reki prizadevanje Doma za starije osobe Kantrida za sodobno notranjo in zunanjo deinstitucionalno oskrbo, v Občini Hrpelje-Kozina pa aktivna pripravljenost javnih političnih, upravnih in strokovnih služb ter civilnih organizacij za sodelovanje pri reševanju problematike staranja.

 

Link na študijo!

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje