English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 11, številka 4

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 6,00 €

izvodov v košarico
Kakovostna starost logotip

LETNIK 11 (2008), ŠTEVILKA 4

Uvodnik

Jože Ramovš, Božidar Voljč

Znanstveni in strokovni članki

Urinska inkontinenca je nehoteno uhajanje seča, ki se pojavlja v vseh starostnih obdobjih in prizadene tako ženske kot moške. Povezana je z veliko osebno stisko, sramom in socialno stigmatizacijo. Pogostnost urinske inkontinence sicer s starostjo narašča, vendar staranje samo ne povzroča urinske inkontinence. V prispevku so opisane najpogostejše oblike in etiologija nastanka urinske inkontinence pri starejših. Poudarjena je pomembnost prepoznave pridruženih medicinskih težav ali bolezni, ki lahko vplivajo na mehanizem kontinence. Na podlagi znanstvenih dokazov v literaturi so podana priporočila za konservativno obravnavo urinske inkontinence pri starejših s poudarkom na fizioterapevtski obravnavi in predstavljene posebnosti te obravnave pri starejših slabotnih osebah.

V članku so predstavljene zakonske podlage za izvajanje zdravstvene in socialne pomoči na domu, pa tudi, kaj na tem področju obeta vladna strategija varstva starejših do leta 2010. Ker celovite analize za zdravstveni del pomoči starejšim na domu nimamo, so podrobneje predstavljeni le izsledki analize socialne pomoči na domu, kakor se je izvajala v Sloveniji v letu 2006 in v prvi polovici leta 2007 v okviru javnih služb. Zasebniki, ki to pomoč izvajajo brez koncesije, v pregled niso bili vključeni. Dejavnost, ki vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri osebni higieni ter pomoč za ohranjanje socialnih stikov, so v prvi polovici leta 2007 izvajali v Sloveniji v vseh občinah razen v 13. Povprečno je bilo na mesec vključenih 5.595 uporabnikov (1,3% populacije nad 65 let, medtem ko je cilj zajetja 3% te populacije do leta 2010), storitve pa je izvajalo 743 socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev. Cena storitev, h kateri bi morala v skladu z zakonom vsaka občina prispevati 50% (nekatere so kljub temu manj), je bila za uporabnika povprečno 4,3 evra na uro. 

Obredi niso razkošje. Krepijo povezanost generacij in identiteto vsakega člana družine. So priložnost, ko se vrednote in kulturne izkušnje ene generacije prenašajo na naslednjo. Vzpostavljajo mostove z družbenim življenjem. Prav tako ustvarjajo prostore, znotraj katerih družine pridobivajo verske izkušnje in jih prenašajo. Inštitut za praktično teologijo iz Berna je to potrdil z empirično raziskavo, ki se je nanašala na božič, krst in večerne obrede. Nadalje sta se dve anketi nanašali na vprašanje socialne vključenosti ob teh obredih ter dobro počutje staršev in otrok. To nas pripelje do spoznanja, ki je v pomoč staršem in družini: prijetni družinski obredi, ki postavljajo v ospredje povezanost družine in razvoj vsakega posameznika, bi morali postati vedno bolj cenjeni, treba bi jih bilo podpirati in razvijati.

Hitro naraščanje deleža starega prebivalstva terja spremembe v načinu našega razmišljanja in ravnanja tudi pri predpisovanju in uporabi zdravil. Za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe starostnikov je potrebno sodelovanje strokovnjakov različnih strok, posebej pa še sprotna in poglobljena informiranost zdravnikov in farmacevtov o najnovejših spoznanjih o zdravilih, dostopnih v državni bazi podatkov o zdravilih (BPZ). Večanje deleža starega prebivalstva in nova biološka zdravila, ki so rezultat razvoja sodobne biotehnologije, sta povzročila hitro naraščanje stroškov zdravstvene porabe, kar postaja posledično eden od pomembnejših dejavnikov pri odločanju o načinu zdravljenja z zdravili. Članek opozori na starostnike kot ogroženo skupino, ki ji je treba posvetiti v zvezi z zdravili pozornost in skrb.

Iz gerontološke literature

Knjiga Ammana in Kollanda obravnava različna vprašanja socialne gerontologije današnje Evrope. Prispevki v njej govorijo večinoma o dveh vidikih problematike starosti in staranja: o nekaterih teoretičnih konceptih aktualnih vprašanj in o metodoloških vidikih posebnih problemov na tem področju ter o novih teoretičnih pristopih k vprašanjem staranja.

V Heinzelmannovi publikaciji so predstavljena spoznanja na podlagi šestletnega raziskovanja in dveletne analize podatkov, ki jih je pridobil v dveh domovih za ostarele od 60 oseb, ki niso potrebovale trajne nege.  V njej preverja veljavnost koncepta totalne ustanove za sodobne domove za ostarele. Cilj njegove študije je bil, da bi zajel v celoto vsakdanji ritem in celotno življenje v domu.

Knjiga Starost, duhovnost in paliativna oskrba je zbornik predavanj s tretje mednarodne konference o starosti in duhovnosti oz. z druge, ki jo je leta 2004 organiziral Center za staranje in pastoralne študije (Center for Ageing and Pastoral Studies) iz Canberre in je potekala v Adelaidi (Avstralija).

Švicarski gerontolog François Höpflinger je besedilo Ženske v starosti – skrivnostna večina objavil na spletni strani leta 2001. V njem Höpflinger piše o tem, kakšen pogled na daljšo življenjsko dobo ima povprečen človek, kakšnega star človek in kakšnega zavarovalnica. Pričakovanje višje starosti je sicer globalni pojav, ki se na poseben način manifestira pri ženskah. Slednjemu je v svojem tekstu posvetil osrednjo pozornost.

Drobci iz gerontološke literature

Gerontološki drobci

Gerontološki dogodki

Simpoziji, delavnice

Klemen Jerinc, Maja Rant, Urška Slana, Ivana Vusilović in Mateja Zabukovec - 8. festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, 30. september – 2. oktober 2008

Maja Rant - Medgeneracijski festival

Urška Slana - Cvahtetovi dnevi

Tanja Pihlar - Posvet: Sistemske spremembe na področju institucionalnega varstva starejših v Sloveniji

Maja Rant, Ivana Vusilović - Seminar: Kakovostna skrb za družino

Iz medgeneracijskih programov

Simona Resman - Knjižnica in uporabniki v tretjem življenjskem obdobju

France Urlep - Zdravje in bolezni v starosti

Maja Milčinski - Razmišljanje na temo prelomnice

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje