English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Delo in spoznanja

Tekoče

TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2020 - 31.12.2021
Naložbo v vrednosti 130.200, 00 EUR sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si)
Osnovni namen projekta POVEZANI je zmanjševanje socialne izoliranosti starejših in invalidnih oseb ter opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev v razmerah COVID-19.

Po več letih adaptacije povprečno velike stanovanjske hiše iz 70-ih let je Inštitut Antona Trstenjaka leta 2018 odprl enoto za razvoj alternativnih bivalnih in drugih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v skupnosti. S tem nadgrajuje prizadevanja za iskanje konkretnih odgovorov na pereče izzive današnjega staranja prebivalstva, urbanizacije in prehoda iz tradicionalne v potradicionalno družbo.

Družinske oskrbovalce imenujemo svojce, ki brezplačno vsaj nekaj ur tedensko skrbijo za svoje stare družinske člane; med družinske oskrbovalce štejemo tudi sosede, prijatelje, prostovoljce in druge neformalne in brezplačne oskrbovalce na domu. Izraz družinski oskrbovalci (ang. family carers) se uveljavlja v Evropi zadnjih petnajst let, kar pove, da je bilo področje domače oskrbe starejših v politiki in stroki dolgo prezrto.

 


MREŽA MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO STARANJE je sistem sodobnih programov, s katerim v občini, krajevni ali drugi skupnosti ali v ustanovi za stare ljudi ozaveščamo o kakovostnem, zdravem in aktivnem staranju te o solidarnem sožitju med generacijami, usposabljamo posameznike in skupine za učinkovito uresničevanje teh nalog na principu samopomoči in krajevne samoogranizacije. Glavni namen mreže je preprečevanje socialne izključenosti starejših in krepitev medgeneracijske solidarnosti.

Mreža, ki jo razvijamo in uvajamo po Sloveniji, je sestavljena iz 4 sklopov programov.

Krajevno medgeneracijsko središče je kompleksen model skupnostnega menedžmenta za sinergično povezavo vseh političnih, civilnih in drugih programov, služb, organizacij in drugih subjektov, ki so v skupnosti potrebni za oskrbovanje dveh vitalnih področij sožitja v skupnosti: za kakovostno staranje in za solidarno sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo v sedanjih razmerah, ko ne zadostujejo več tradicionalni vzorci sožitja in se naglo veča delež starega prebivalstva.

Uspešno usposabljanje prostovoljcev temelji na dobrem poznavanju pristnih potreb ljudi v skupnosti. Osnovno merilo je, da morata imeti od prostovoljskega dela približno enako korist prostovoljec in tisti, ki zanj dela. Za organizirano prostovoljsko pomoč se je danes nujno potrebno usposobiti in se nato ob prostovoljskem delu stalno izpopolnjevati. Za ohranjanje zdravega prostovoljstva in prostovoljske kondicije potrebuje prostovoljec redno vzdrževanje, ki mu pravimo prostovoljska higiena. Ta obsega dvoje:

  • redno "napajanje baterij", ozaveščanje nezdravih osebnostnih vzgibov in zdravo sproščanje stisk proti izgorelosti in drugi prostovoljski patologiji ter nesmiselni naveličanosti. Seveda nobeno prostovoljstvo ni trajna življenjska obveznost, vsako pa naj se konča, ko je smiselno.
  • stalno metodnično usposabljanje in odgovore na odprta vprašanja in sicer ob lastnih izkušnjah drugih prostovoljk in prostovoljcev za napredovanje v kakovosti prostovoljskega dela.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje razvijamo in uvajamo različne programe za lepo sožitje med ljudmi. Ob številnih programih za kakovostno sožitje med generacijami in za kakovostno staranje imajo posebno mesto programi za lepše sožitje med partnerjema in staršema v družini. »UPS« je tečaj za učenje partnerske komunikacije v praksi.

Končano

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je bil partner pri izvedbi raziskovalnega projekta Medgeneracijski dialog za kakovostno bivanje, katerega nosilna raziskovalna organizacija je bila Teološka fakulteta v Ljubljani. Projekt je potekal v letih 2008 in 2009, njegov glavni financer je bila Agencija za raziskovalno dejavnost RS s programom CRP.

Inštitut Antona Trstenjaka je v okviru projekta izvedel manjšo samostojno raziskavo o komuniciranju med generacijami, katere nosilec je bil dr. Jože Ramovš.

"Evropa mladih" je mednarodni projekt, v katerem sodeluje pet držav - Italija, Španija, Nemčija, Latvija in Slovenija. Glavni namen projekta je, s perspektive mladih, spregovoriti o njihovih vrednotah, še posebej v luči razširjene Evropske unije. Mladi bodo posneli video o vrednotah s katerimi se identificirajo. Ti video-posnetki bodo skupaj s strokovnimi razpravami predstavljeni na konferenci, ki bo v Rimu, marca 2005.

EuroSET je mednarodni projekt, ki je bil izveden v okviru programa Leonardo da Vinci. Njegov cilj je oblikovanje integriranega evropskega modela izobraževanja (European training module - ETM) za ljudi zaposlene v organizacijah tretjega sektorja.

Mednarodna raziskava POZNO OTROŠTVO, SOCIALIZACIJA IN PRIHODNJE VLOGE je ena od pomembnejših in temeljitejših raziskav v evropskem prostoru o vprašanjih socializacije otrok. Njen koncept je pretekli v letih 2000-2002 pripravljala mednarodna interdisciplinarna znanstvena skupina. Informacije o raziskavi in njenem pomenu smo v Sloveniji dobili preko slovenskega znanstvenika, sociologa mladine, prof. dr. Jožeta Bajzeka, ki je predstojnik sociološkega inštituta na znani mednarodni univerzi UPS v Rimu in eden od članov pripravljalnega tima za to raziskavo.

  • Skupine za samopomoč staršev otrok z motnjami v razvoju

 
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje