English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Delo in spoznanja

Tekoče

WELL-CARE – vlaganje v duševno dobrobit in odpornost zaposlenih v dolgotrajni oskrbi in neformalnih oskrbovalcev z opredelitvijo, ocenjevanjem in spodbujanjem dobrih praks po vsej Evropi

WELL-CARE – Investing in the mental wellbeing and resilience of long-term care workers and informal carers through the identification, evaluation, and promotion of good practices across Europe

 

Projekt WELL CARE se s krepitvijo partnerstev na področju oskrbe osredotoča na izboljšanje odpornosti in duševnega zdravja neformalnih oskrbovalcev in zaposlenih v dolgotrajni oskrbi. S partnerstvom na področju oskrbe mislimo na usklajevanje, povezovanje in vzajemno priznavanje dejavnosti oskrbe in nege, ki jih izvajajo zaposleni v dolgotrajni oskrbi in neformalni oskrbovalci, v viziji integrirane dolgotrajne oskrbe. Cilj projekta WELL CARE je povečati razumevanje uspešnih načinov preprečevanja in obvladovanja težav z duševnim zdravjem med neformalnimi oskrbovalci in zaposlenimi v dolgotrajni oskrbi. To vključuje preučevanje vloge osebnih in skupnostnih dejavnikov ter načinov na katere lahko organizacije poskrbijo za uspešne rešitve. Končni cilj je razviti nabor podpornih ukrepov (prototipov) za krepitev duševnega zdravja zaposlenih v dolgotrajni oskrbi in neformalnih oskrbovalcev ter s tem ohraniti in omogočiti vizijo partnerstev v oskrbi med tema dvema skupinama.

 

 

Na inštitutu letošnjo jesen začenjamo z novim Erasmus+ projektom AgeinGreen, ki ga v slovenščino lahko prevedemo Zeleno staranje. Projekt je namenjen podpiranju medgeneracijskega učenja in aktivnega sodelovanja starejših in mlajših v skrbi za ohranjanje okolja. Tekom naslednjih dveh let se bodo razvijale bogate pogovorne vsebine in izvajaje zanimive medgeneracijske delavnice, ki nas bodo spodbudile k bolj trajnostnemu ravnanju.

Trajanje projekta: 1.10. 2023 – 30.9 2025 (25 mesecev)

Glavni cilji projekta AgeinGreen so:

 • povečanje ozaveščenosti in znanja o podnebnih spremembah med starejšimi,
 • opolnomočenje starejših za sodelovanje in prispevanje družbi z vnašanjem majhnih sprememb v njihova življenja in aktivno sodelovanje v lokalnih skupnostih,
 •  izboljšati odnose med starejšo in mlajšo generacijo s skupnim sodelovanjem v boju proti podnebnim spremembam.

Glavni rezultat projekta bo Priročnik o podnebnih spremembah v katerem bodo vključeni vsi glavni rezultati projekta. 

 

 

Neformalni oskrbovalci so ljudje – sorodniki, sosedje, prijatelji – ki nudijo redno oskrbo nekomu s kronično boleznijo, invalidnostjo ali drugo dolgotrajno zdravstveno potrebo ali potrebo po negi, zunaj poklicnega ali formalnega okvira. V Evropi 80 % dolgotrajne oskrbe zagotavljajo neformalni oskrbovalci in njihov prispevek je ključnega pomena za trajnost oskrbe. Vsakdo je lahko v nekem trenutku svojega življenja v vlogi neformalnega negovalca. In čeprav je skrb za bližnjega plemenita in pomembna, je lahko tudi zelo zahtevna.

Convida+ je enoletni mednarodni projekt, financiran iz programa Erasmus+, v katerem bomo skupaj s španskimi in italijanskimi partnerji  spomladi pripravili zanimiva in poljudno napisana gradiva in potem izvedli delavnice za ozaveščanje starejših o zdravem odnosu do hrane -  o zdravih živilih, prehranjevalnih navadah in ravnanju s hrano. Ob skrbi za svoje zdravje je prav, da skrbimo tudi za naše okolje. Podnebju prijazna prehrana je pridelana lokalno, na ekološki način, kupljena čim bolj neposredno od lokalnih proizvajalcev,  je sezonska in čim manj predelana ter zapakirana.

 

Novembra 2022 se je začel projekt ITOSA (Innovative Techniques of Seniors Activation), v katerem bomo s partnerji iz Poljske, Srbije, Bolgarije, Italije in Cipra najprej drug drugemu predstavljali preverjeno dobre prakse in inovativne metode dela s starejšimi, potem pa jih bomo tudi preizkusili. Zadali smo si cilj, da s temi aktivnostmi starejše opolnomočimo, da bodo postali pobudniki družbenih sprememb v lokalnih skupnostih. Obenem bomo izboljšali kompetence izobraževalcev starejših v 6 sodelujočih državah. Ker je projekt precej ambiciozno zastavljen, bo trajal tri leta (2022 – 2025). Projekt financira program Erasmus+.

Šifra projekta: V3-2243
Razpis: Ciljni raziskovalni program »CRP 2022« v letu 2022.
Trajanje: Projekt traja dve leti. Nosilec: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede. Partner: Inštitut Antona Trstenjaka. Celotna vrednost projekta: 80.000,00 EUR, od tega prejme Inštitut Antona Trstenjaka 20.000,00 EUR. Podatki o financiranju: Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in sofinancer Ministrstvo za zdravje.

V projektu naslavljamo ključni družbeni problem povečevanja potreb po kadru za izvajanje dolgotrajne oskrbe (DO) v Sloveniji. Brez ustreznega števila kakovostno usposobljenega kadra se bo dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev DO zmanjševala, obremenjenost zaposlenih pa še povečevala, kar bo pomenilo dodatno tveganje za zapuščanje skrbstvenih poklicev. Navedeno opozarja na nujnost vzpostavitve kakovostnih delovnih okolij v DO, ustreznega nagrajevanja zaposlenih, pa tudi na nujnost strateško načrtovane kontinuirane promocije poklicev na področju DO ter dvig prepoznavnosti vloge teh poklicev, kakor tudi njihovega ugleda.

Cilji:

 1. pripraviti predloge ukrepov, ki postanejo predmet strateških dokumentov na področju DO, s katerimi se načrtuje in izvaja promocijo poklicev na področju DO v naslednjem petletnem obdobju
 2. promocija poklicev na področju DO.

Rezultati projekta bodo:

 • Analiza potreb po promociji poklicev v DO
 • Izbor mednarodnih dobrih praks promocije poklicev v DO 
 • Usmeritve za pripravo strateškega načrta na področju promocije poklicev v DO
  - Usmeritve za pripravo strateškega načrta za pridobivanje in ohranjanje zaposlenih v DO
  - Strategija promocije poklicev v DO 

Projekt sofinancirata:

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in sofinancer Ministrstvo za zdravje

Partnerji projekta:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede in Inštitut Antona Trstenjaka

TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2020 - 31.12.2021
Naložbo v vrednosti 130.200, 00 EUR sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si)
Osnovni namen projekta POVEZANI je zmanjševanje socialne izoliranosti starejših in invalidnih oseb ter opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev v razmerah COVID-19.

Po več letih adaptacije povprečno velike stanovanjske hiše iz 70-ih let je Inštitut Antona Trstenjaka leta 2018 odprl enoto za razvoj alternativnih bivalnih in drugih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v skupnosti. S tem nadgrajuje prizadevanja za iskanje konkretnih odgovorov na pereče izzive današnjega staranja prebivalstva, urbanizacije in prehoda iz tradicionalne v potradicionalno družbo.

Družinske oskrbovalce imenujemo svojce, ki brezplačno vsaj nekaj ur tedensko skrbijo za svoje stare družinske člane; med družinske oskrbovalce štejemo tudi sosede, prijatelje, prostovoljce in druge neformalne in brezplačne oskrbovalce na domu. Izraz družinski oskrbovalci (ang. family carers) se uveljavlja v Evropi zadnjih petnajst let, kar pove, da je bilo področje domače oskrbe starejših v politiki in stroki dolgo prezrto.

 


MREŽA MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO STARANJE je sistem sodobnih programov, s katerim v občini, krajevni ali drugi skupnosti ali v ustanovi za stare ljudi ozaveščamo o kakovostnem, zdravem in aktivnem staranju te o solidarnem sožitju med generacijami, usposabljamo posameznike in skupine za učinkovito uresničevanje teh nalog na principu samopomoči in krajevne samoogranizacije. Glavni namen mreže je preprečevanje socialne izključenosti starejših in krepitev medgeneracijske solidarnosti.

Mreža, ki jo razvijamo in uvajamo po Sloveniji, je sestavljena iz 4 sklopov programov.

Krajevno medgeneracijsko središče je kompleksen model skupnostnega menedžmenta za sinergično povezavo vseh političnih, civilnih in drugih programov, služb, organizacij in drugih subjektov, ki so v skupnosti potrebni za oskrbovanje dveh vitalnih področij sožitja v skupnosti: za kakovostno staranje in za solidarno sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo v sedanjih razmerah, ko ne zadostujejo več tradicionalni vzorci sožitja in se naglo veča delež starega prebivalstva.

Uspešno usposabljanje prostovoljcev temelji na dobrem poznavanju pristnih potreb ljudi v skupnosti. Osnovno merilo je, da morata imeti od prostovoljskega dela približno enako korist prostovoljec in tisti, ki zanj dela. Za organizirano prostovoljsko pomoč se je danes nujno potrebno usposobiti in se nato ob prostovoljskem delu stalno izpopolnjevati. Za ohranjanje zdravega prostovoljstva in prostovoljske kondicije potrebuje prostovoljec redno vzdrževanje, ki mu pravimo prostovoljska higiena. Ta obsega dvoje:

 • redno "napajanje baterij", ozaveščanje nezdravih osebnostnih vzgibov in zdravo sproščanje stisk proti izgorelosti in drugi prostovoljski patologiji ter nesmiselni naveličanosti. Seveda nobeno prostovoljstvo ni trajna življenjska obveznost, vsako pa naj se konča, ko je smiselno.
 • stalno metodnično usposabljanje in odgovore na odprta vprašanja in sicer ob lastnih izkušnjah drugih prostovoljk in prostovoljcev za napredovanje v kakovosti prostovoljskega dela.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje razvijamo in uvajamo različne programe za lepo sožitje med ljudmi. Ob številnih programih za kakovostno sožitje med generacijami in za kakovostno staranje imajo posebno mesto programi za lepše sožitje med partnerjema in staršema v družini. »UPS« je tečaj za učenje partnerske komunikacije v praksi.

Končano

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je bil partner pri izvedbi raziskovalnega projekta Medgeneracijski dialog za kakovostno bivanje, katerega nosilna raziskovalna organizacija je bila Teološka fakulteta v Ljubljani. Projekt je potekal v letih 2008 in 2009, njegov glavni financer je bila Agencija za raziskovalno dejavnost RS s programom CRP.

Inštitut Antona Trstenjaka je v okviru projekta izvedel manjšo samostojno raziskavo o komuniciranju med generacijami, katere nosilec je bil dr. Jože Ramovš.

"Evropa mladih" je mednarodni projekt, v katerem sodeluje pet držav - Italija, Španija, Nemčija, Latvija in Slovenija. Glavni namen projekta je, s perspektive mladih, spregovoriti o njihovih vrednotah, še posebej v luči razširjene Evropske unije. Mladi bodo posneli video o vrednotah s katerimi se identificirajo. Ti video-posnetki bodo skupaj s strokovnimi razpravami predstavljeni na konferenci, ki bo v Rimu, marca 2005.

EuroSET je mednarodni projekt, ki je bil izveden v okviru programa Leonardo da Vinci. Njegov cilj je oblikovanje integriranega evropskega modela izobraževanja (European training module - ETM) za ljudi zaposlene v organizacijah tretjega sektorja.

Mednarodna raziskava POZNO OTROŠTVO, SOCIALIZACIJA IN PRIHODNJE VLOGE je ena od pomembnejših in temeljitejših raziskav v evropskem prostoru o vprašanjih socializacije otrok. Njen koncept je pretekli v letih 2000-2002 pripravljala mednarodna interdisciplinarna znanstvena skupina. Informacije o raziskavi in njenem pomenu smo v Sloveniji dobili preko slovenskega znanstvenika, sociologa mladine, prof. dr. Jožeta Bajzeka, ki je predstojnik sociološkega inštituta na znani mednarodni univerzi UPS v Rimu in eden od članov pripravljalnega tima za to raziskavo.

 • Skupine za samopomoč staršev otrok z motnjami v razvoju

 
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje