English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Predstavitev

ZGODOVINA: Inštitut za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno je bil ustanovljen 16. junija 1992 v Ljubljani kot prvi nevladni znanstveni, izobraževalni in svetovalni zavod v samostojni Sloveniji za področje medčloveških odnosov, krepitve zdravja ter reševanja osebnih in družinskih stisk. Pobudnik za ustanovitev je bil Jože Ramovš, soustanovitelja pa Ksenija Ramovš in Anton Trstenjak, po katerem se je nekaj let pozneje tudi poimenoval. Leta 1995 je postala njegova soustanoviteljica Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Leta 2004 je Vlada Republike Slovenije, zaradi doseženih znanstvenih in praktičnih strokovnih uspehov Inštituta na področju skrbi za kakovostno staranje in za sožitje med ljudmi, postala njegova tretja soustanoviteljica in od takrat se imenuje Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

POSLANSTVO: Poslanstvo Inštituta je znanstveni in strokovni razvoj socialnih, psiholoških in drugih antropoloških ved; njihovih teoretičnih osnov in metodičnih postopkov ter njihova uporaba na področju medčloveškega sožitja, kakovostnega staranja, preprečevanja in reševanje osebnih in socialnih težav, vzgoje, človeškega oblikovanja in poglabljanja, krepitve zdravja ter osebne in socialne klenosti posameznikov, družin in drugih skupin ter skupnosti. V svojem delovanju je Inštitut posebej pozoren na izvirno človeško razsežnost v smislu antropoloških spoznanj Antona Trstenjaka, eksistencialne analize in logoterapije Viktorja Frankla ter preventivne antropohigiene Jožeta Ramovša.

DELOVANJE: Delovanje Inštituta je znanstveno in strokovno interdisciplinarno; vključuje socialno delo, antropologijo, psihologijo, sociologijo, zdravstvene vede, pedagogiko in andragogiko, ekonomijo, pravo, informacijske in druge vede, ki so pomembne za delovna področja inštituta. Javno delovanje Inštituta je intersektorsko; povezano je z resorji znanosti, družine, socialnega varstva in dela, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture in drugih relevantnih resorjev za posamezno delovno področje in naloge.

Dejavnosti Inštituta zajemajo tri delovna področja:

 • gerontologija in medgeneracijsko sožitje,
 • psihologija, logoterapija in antropohigiena
 • omame in zasvojenosti

Na področju »gerontologija in medgeneracijsko sožitje« opravlja Inštitut naslednje naloge:

 • spremljanje in raziskovanje stanja starega prebivalstva, razmerja in odnosov med generacijami ter ugotavljanje najbolj perečih nalog in možnosti za njihovo reševanje;
 • zagotavljanje strokovnih podlag in potrebnih znanj s področja stare populacije in sožitja generacij za potrebe države in njenih organov, javnih ustanov in civilne družbe ter obveščanje javnosti;
 • razvojno in akcijsko-raziskovalno uvajanje, organiziranje in vodenje novih programov skrbi za staro populacijo ter za medgeneracijsko sožitje, in sicer s prilagajanjem uspešnih tujih programov za naše razmere ter razvijanjem izvirnih domačih;
 • evalviranje programov s področja skrbi za stare ljudi in sožitja generacij;
 • izdajanje znanstveno strokovne revije za področje starosti in sožitja generacij – »Kakovostna starost«
 • supervizija in organizacijsko svetovanje ustanovam in programom za stare ljudi in sožitje generacij

V okviru delovnega področja »psihologija, logoterapija in antropohigiena« opravlja Inštitut naslednje naloge:

 • negovanje duhovne dediščine Antona Trstenjaka in nadaljevanje njegovega dela;
 • izvajanje temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja;
 • izobraževanje in izpopolnjevanje, organiziranje seminarjev in strokovnih srečanj ter drugih oblik izobraževanj;
 • vključitev v mednarodna združenja;
 • svetovanje in psihoterapevtske storitve pri razreševanju stisk posameznika in družine;
 • dokumentacijska dejavnost na področju logoterapije, eksistencionalne analize in antropohigiene;
 • založniška in informacijska dejavnost.

V okviru delovnega področja »omame in zasvojenosti« opravlja Inštitut naslednje naloge:

 • temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje;
 • izobraževanje in izpopolnjevanje, organiziranje seminarjev in strokovnih srečanj ter drugih oblik izobraževanja;
 • svetovanje in socialna terapija;
 • organiziranje in vodenje preventivnih in terapevtskih programov, izvajanje supervizije, mentorstva in organizacijskega svetovanja drugim organizacijam s tega področja;
 • razvijanje in uvajanje socialno varstvenih programov za preprečevanje zasvojenosti in omam;
 • založniška dejavnost.

Na vseh delovnih področjih izvaja Inštitut tudi izobraževanje, prav tako pa tudi usposabljanje prostovoljcev.

V okviru Inštituta deluje »Sklad Inštituta Antona Trstenjaka«. V njem se zbirajo sredstva za dolgoročnejše delovanje Inštituta iz donacij in drugih sredstev, ki niso vezana na tekoče delovanje Inštituta. Za njihovo porabo mora dati soglasje svet Inštituta. Uporaba sredstev donatorskega izvora mora biti v skladu z namenom donatorja, ki ima pravico biti udeležen pri nadzoru porabe.

Sklad je namenjen za:

 • odpiranje novih področij in podporo obetavnim projektom,
 • vzdrževanje tistih delovnih področij, ki začasno nimajo drugih virov financiranja, a so pomembni za celotno dejavnost Inštituta,
 • posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih kadrov,
 • vključevanje tujih raziskovalcev v delo Inštituta,
 • druge namene, ki so povezani s poslanstvom Inštituta, nimajo pa finančnega vira za svoje delovanje.

FINANCIRANJE: Inštitut služi izključno neposredno namenom splošne koristi. Njegovo delovanje je neprofitno in ne teži primarno k lastnim gospodarskim namenom. Sredstva Inštituta se uporabljajo samo za namene, ki spadajo v poslanstvo Inštituta.

Inštitut pridobiva sredstva za delo s kandidiranjem na razpisih, z donacijami in s prodajo blaga ter storitev na trgu. Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti delovnega področja »gerontologija in medgeneracijsko sožitje« pridobiva Inštitut tudi iz poračuna Republike Slovenije na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi vlada RS.


© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje