English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Slovar: Socialni oskrbovalec na domu

Avtor: Simona Hvalič Touzery

angleško: social home helper

Socialni oskrbovalec na domu je pri nas oseba, ki je zaključila enoletni program izobraževanja in pridobila poklicno kvalifikacijo z javno veljavno listino (certifikatom), ki ji dovoljuje opravljanje "pomoči družini na domu". Pomoč nudi invalidnim, ostarelim in kronično bolnim osebam.

Pojem socialni oskrbovalec je sestavljen iz dveh besed. Prva, »socialni« poudarja, da gre za storitve, ki jih opravljajo v okviru socialnega varstva. Druga, »oskrba« pa označuje, da gre za široko paleto storitev, ki je namenjena pomoči nekomu, ki vsakodnevnih opravil sam več ne more opravljati.

Socialna pomoč na domu je v Evropi dobro razvita, v Sloveniji pa so jo začeli uvajati v devetdesetih letih 20. stoletja v javnem socialnem varstvu prek javnih del ob povečanju brezposelnosti. Njeni organizaciji so se posvetili zlasti centri za socialno delo, deloma tudi domovi za stare in zasebniki. V Sloveniji je socialna oskrba na domu, ki jo nudijo socialni oskrbovalci, po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV) posebna socialnovarstvena storitev, ki vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Namenjena je vsem, ki potrebujejo pomoč na domu ali mobilno pomoč zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni ali iz drugih razlogov. Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, osebno nego, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Mrežo javne službe za pomoč družini na domu mora zagotoviti občina, ki naj bi zagotovila tudi financiranje storitve iz občinskega proračuna. Tovrstna storitev deloma ostaja kot javna služba (občinska ali zasebna s koncesijo), deloma zasebna, ki deluje tržno in samoplačniško, za katero pa je kot nujna varovalka pred zlorabami starejših ljudi potrebno dovoljenje za delo na socialnem področju in dobra inšpekcijska služba. Tovrstna oskrba na domu se je pokazala kot zelo učinkovit program sodobne socialne skrbi za stare ljudi, ki so potrebni tuje pomoči.

Izvajalci pomoči na domu so strokovni delavci, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali nego in socialne oskrbovalke/socialni oskrbovalci na domu kot strokovni sodelavci. Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Socialni oskrbovalec na domu lahko pridobi oseba, ki ima končano najmanj osnovno šolo, ima 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi, je stara najmanj 25 let in ima opravljen verificiran program usposabljanja. Socialni oskrbovalec od leta 2001 postaja nosilni poklic izvajanja socialne oskrbe na domu.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje