English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novica: PPA za 3 - Preprečevanje škodljive rabe alkohola v tretjem življenjskem obdobju

Objavljeno v zasvojenosti, dne 20.3.2020

Inštitut Antona Trstenjaka je v sodelovanju s partnerji začel izvajati program OPOJNOST ZRELIH LET BREZ ALKOHOLA PPA za 3. Program bo trajal 3 leta, do konca leta 2022. Pri programu kot partnerji sodelujejo Medicinska fakulteta UL, Združenje bonding psihoterapevtov, Univerzitetna psihiatrična klinika in Občina Žiri.

Škodljivo pitje med starejšimi je zelo razširjeno (po podatkih NIJZ v odraslem obdobju tvegano pije vsak 10. Slovenec, s starostjo pa ta delež še narašča), takšno pitje ima negativen vpliv na zdravje in velike ekonomske posledice. Raziskave ugotavljajo, da dobra tretjina ljudi, ki so zasvojeni z alkoholom med starejšo populacijo, prične s tveganim ali škodljivim pitjem v srednjih letih ali pozneje (Stanojević-Jerković in drugi, Zdravstveno varstvo 50/4, 2011). Pogostost zasvojenosti med starejšimi in specifičnosti, ki jih prinaša staranje baby-boom generacije narekujejo potrebo po novih pristopih in sistematičnem ukrepanju na več ravneh. Upokojenska generacija je med najbolj ranljivimi skupinami za zasvojenost z alkoholom, ob tem, pa se znaki zasvojenosti pogosto prekrivajo z znaki telesnih bolezni, depresije in demence.

Umrljivost zaradi vzrokov, ki jih lahko v celoti povežemo z alkoholom je povezana z izobrazbo, saj najbolj prizadene tiste z nižjo izobrazbo – le ti so namreč zaradi slabšega dostopa do zdravstvenih storitev in drugih virov pomoči, ter šibkejše mreže socialne podpore bolj izpostavljeni tvegani rabi alkohola.

Slovenija se po izbranih kazalnikih posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola uvršča nad povprečje držav članic EU, opazne pa so tudi regionalne razlike, predvsem v velikosti in razvitosti občin. Prebivalci občin z najnižjo osnovo za dohodnino na prebivalca so bolj izpostavljeni večjemu tveganju za prezgodnjo umrljivost (pred 65. letom) zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov in zaradi ciroze jeter kot prebivalci drugih občin.

Glavne dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru programa so svetovalnice za preprečevanje tveganega pitja alkohola, strokovni priročnik za vse generacije z vsebinami, vezanimi na preventivo zasvojenosti, promocija in ozaveščanje dejavnikov tveganja za škodljivo rabo alkohola, strokovni posvet na to temo ter širiteljski program Zdrava zrela leta, ki bo temeljil na samopomoči in prostovoljstvu. Promocijske, svetovalne in skupinske aktivnosti bodo temeljile na metodi skupinskega socialnega učenja, ki je bila razvita na Inštitutu Antona Trstenjaka in postavlja v ospredje osebno izkustvo.

Program PPA za 3 sofinancira Ministerstvo za zdravje.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje